Zpráva o činnosti Rady Obce Architektů za období 11.leden 2017 – 7.11.2018 / pozvánka na nevolební valnou hromadu OA


Dne 11. ledna 2017 proběhlo první zasedání nově zvolené ROA na základě výsledků hlasování valné hromady z prosince 2016. Došlo k následujícímu rozdělení funkcí na čtyřleté funkční období do prosince 2020:

 

 • Oleg Haman – předseda
 • Karel Smejkal – 1. místopředseda
 • Vladimíra Leníčková – 2.mítopředsedkyně
 • Zorka Krejčí – člen
 • Václav Mastný – člen

 

 • Josef Kopečný – předseda dozorčí rady
 • Jan Melichar – člen dozorčí rady

 

Rada Obce Architektů si vytýčila jako hlavní úkol, záchranu zapsaného spolku Obce Architektů. S tím souvisí vypořádání dluhů z minulých let a transformace  činnosti spolku. Rada se shodla na těchto čtyřech konkrétních programových cílech:

 

 • Opětovný vstup do struktur Mezinárodního Svazu Architektů (UIA)
 • Obnovení spolupráce ve formátu Visegrádské čtyřky (V4)
 • Pokračování soutěžní přehlídky GPA-Národní ceny za architekturu
 • Rozšíření členské základny
 • Ekonomická stabilizace
 • Ostravská pobočka OA

 

Rada se scházela pravidelně 1-2 měsíčně do června 2017 v pronajatém prostoru na adrese Bělohorská 10, Praha 6 a od července 2017 na adrese Křižíkova 34a/682, Praha 8 Karlín v ateliéru CASUA. Zasedání ROA se účastnili taktéž členové dozorčí rady.

 

Opětovný vstup do struktur Mezinárodního Svazu Architektů (UIA)

14. ledna 2017 byla podána oficiální přihláška do UIA a byl uhrazen vstupní poplatek pro nové členy. Ve dnech 7.4 a 8.4. 2017 uspořádala OA ve spolupráci z FA ČVUT odbornou konferenci a setkání Regionu II. UIA v Praze.

 

V červnu se zúčastnil Karel Smejkal zasedání Regionu I. UIA v Reykjavíku. Oleg Haman se v téže době účastnil zasedání Regionu II. UIA v Baku. Obě tato jednání měla za úkol přípravu UIA v Jihokorejském Soulu. V září se Oleg Haman a Karel Smejkal zúčastnili mezinárodního kongresu UIA v Soulu, kde bylo oficiálně potvrzeno přijetí České republiky do UIA. Předsedou UIA byl na kongresu zvolen Thomas Vonier (USA), generálním sekretářem Serban Tiganas (Rumunsko), Pokladníkem UIA byl zvolen Fabian Llisterrini (Španělsko), presidentem II. Regionu byl zvolen Nikos Fintikatis (Řecko).  Členové rady II. Regionu byly zvoleni: Elbaj Kasin Zaha (Azerbajdžán), Jerzy Grochulsky (Polsko), Isteliana Atanosova (Bulharsko), Nikolaj Šumakov (Rusko).

 

V prosinci 2017 napsala Obec Architektů dopis prezidentovi UIA Thomasu Vonierovi s přáním společných pracovních jednání Regionu I. a Regionu II. UIA. Tato naše iniciativa byla kladně přijata a první historické společné jednání bylo svoláno na 7-9.11.2018 do Athén. Tohoto historického jednání se zúčastnili za OA Oleg Haman, Karel Smejkal a Vladimíra Leníčková a z UIA kromě představitelů I. i II. Regonu, bylo přítomno kompletní vedení UIA včetně presidenta UIA Thomase Voniera a všech více-presidentů pěti regionů UIA.

 

Z ekonomických důvodů si tyto důležité cesty musí každý člen rady hradit doposud sám.

 

Obnovení spolupráce ve formátu Visegrádské čtyřky (V4)

 •  Maďarsko (Budapešť) Červen 2017
  Byla podepsaná deklarace o spolupráci V4 a ARCASIA (Architectural Council of Asia), za Česko podepsal Karel Smejkal.
 • Maďarsko (Budapešť) Březen 2018
  Jarní festival architektury. Za Česko se účastnil předseda Oleg Haman.
 • Česko (Praha) Duben 2018
  Zástupci V4 a ARCASIA se zúčastnili slavnostního předávání cen INSPIRELI AWARDS na FA ČVUT v Praze a následně zorganizovali konferenci na téma zachování architektonického dědictví. Za Česko se zúčastnili Karel Smejkal, Vladimíra Leníčková a Zorka Krejčí.
 • Pákistán (Islámábád, Lahore) Září 2018
  Odborná mezinárodní konference V4 a ARCASIA na téma zachování architektonického a kulturního dědictví. Za Česko se zúčastnili Oleg Haman a Karel Smejkal.
 •  Řecko (Athény) Říjen 2018
  V rámci setkání Regionu I. a II. UIA proběhlo jednání V4, kde bylo dohodnut, že v březnu 2019 v rámci Jarního festivalu architektury v Budapešti, bude podepsána aktualizovaná deklarace o spolupráci mezi asociacemi architektů V4 (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko)

Z ekonomických důvodů si tyto důležité cesty musí každý člen rady hradit doposud sám.

 

Pokračování soutěžní přehlídky GPA-Národní ceny za architekturu

XXIV. Ročník:

Zúčastnilo se 82 prací, které hodnotila mezinárodní porota ve složení:

 • Manuelle Gautrand (Francie) – předseda poroty
 • Frncois Valentini (Lucembursko)
 • Nikolaj Šumakov (Rusko)
 • Vladimír Suchánek (Slovensko)
 • Jakub Potůček (Česká Republika)

Vyhlášení proběhlo v Listopadu 2017 ve Veletržním paláci. Z ekonomických důvodů se neuskutečnila plánovaná výstava soutěžních prací ve venkovním prostoru. Byl však zpracování kvalitní digitální katalog 264 stranách. On-line katalog: http://obecarchitektu.cz/katalog-xxiv-grand-prix-architektu/

XXV. Ročník:

Jubilejního ročníku se zúčastnilo rekordních 204 prací a GPA se stala největší soutěžní architektonickou přehlídkou v České republice.

Mezinárodní porotě předsedal Ian Ritchie (GB) a jejími dalšími členy byly: Marta Schreieck (Rakousko), Hindrek Kesler (Estonsko), Juraj Benetin (Slovesnko) a František Skála (Česká Republika).

Hlavní cena GPA byla předána 1.10. v prostorách Španělského sálu za přítomnosti presidenta UIA Thomase Voniera v rámci festivalu Architecture Week. Pro tuto událost rada OA nechala vytvořila videa, která mapovala historii vzniku OA od První republiky, historii české stopy v rámci Mezinárodního svazu architektů a zdravice prezidentů významných architektonických asociací. https://www.inspireli.com/cz/grandprix/newsroom

Ostatní ceny XXV. Ročníku GPA-Národní ceny za architekturu, byly předány na slavnostním večeru v budově Mánes dne 2.10.2018

V souvislosti s jubilejním 25. Ročníkem GPA u příležitosti 100 let ČR se podařilo v 11. čísle časopisu ARCHITECT+ uveřejnit kompletní historii vítězů GPA a v následujícím 12. čísle katalog XXV. Ročníku.

Rozšíření členské základny

V červnu 2017 proběhla v Kině u Hradeb Valná Hromada OA, která stanovila nové členské příspěvky. Pro studenty a seniory 200-2000,-Kč/rok, pro aktivní architekty od 500 – 10 000,-Kč/ rok.

Pro zkvalitnění komunikace mezi členy byly založeny tři sekce v rámci spolku. Studentskou sekci vede Martin Hořešovský, sekci zahraničních architektů žijících v Čechách vede Milan Svátek a sekci seniorů vede Milan Reichel.

Chtěli bychom touto formou vyzvat i ostatní studenty a architekty, aby se stali členy našeho spolku a elektronicky se přihlásili na této stránce:    www.obecarchitektu.cz/registrace Byli bychom rádi, pokud by i bývalí členové touto formou obnovili své členství.

Ekonomická stabilizace

Vzhledem k tomu, že jsme převzali zadlužený spolek, byly jsme od samého počátku nuceni omezit provozní náklady na minimum. Z tohoto důvodu jsme opustili pronajímané prostory na Bělehradské, ukončili pracovní poměr v sekretariátu a byly jsme nuceni vypořádat nezaplacené mzdy z minulého období (2015 – 17).

Jako jednatele společnosti ARCHITEKT OA, s.r.o. Rada Obce Architektů jako valná hromada společnosti zvolila místopředsedy Vladimíru Leníčkovou a Karla Smejkala. Oba jmenovaní mají právo disponovat s účtem společnosti a jsou zodpovědní za vedení účetnictví.

Předseda Obce Architektů má právo disponovat s účtem spolku OA a je zodpovědný za jeho účetnictví.

Tento nastavený princip křížové kontroly mezi společností ARCHITEKT OA, s.r.o. a zapsaným spolkem OA, dává jistotu, že finanční prostředky nemohou být zneužity.

V současné době Obec Architektů nemá žádné provozní náklady a snaží se splácet bývalé dluhy a přitom rozvíjet činnost. Finančně se jednotlivé aktivity hradí za pomoci spřátelených sponzorských firem anebo jsou náklady hrazeny osobními financemi jednotlivých členů rady. Všem sponzorům touto formou děkujeme a věříme, že se naše řady rozšíří o další aktivní architekty.

Ostravská pobočka OA

Salon architektů Ostrava

Salon architektů Ostrava je pořádán jako bienále regionální tvorby od roku 1998. Výstava je dlouhodobě instalována na Útvaru hlavního architekta an magistrátě města Ostravy. Tradičním partnerem akce je firma Wienerberger

 

Ples architektů

Ples je pořádán od roku  1998 jako jediný ples architektů v republice, v roce 2018 proběhl jubilejní XX. ročník

 

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje

OA Ostrava je ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, SPS a ČKAIT vyhlašovatelem soutěže. Jedná se o regionální přehlídku realizovaných staveb, v r. 2018 proběhl 11. ročník.

 

Další

 • Odborné posudky pro obce
 • Odborný garant každoroční stavební výstavy Střechy, pláště Izolace
 • Rozesílka pozvánek na odborné a společenské akce
 • Partner pro ÚHA  Ostrava v odborných diskusích
 • Partner konference Perspektiva v architektuře pořádané katedrou architektury VŠB TUO
 • Zástupce ve Vědecké radě Stavební fakulty VŠB TUO
 • Partner pro exkurze pořádané pro SPŠ stavební v Ostravě

 

V Athénách dne 11.11.2018

 

Oleg Haman,  Karel Smejkal, Vladimíra Leníčková