Stanovy Obce Architektů


§1

Základní ustanovení

  1. Název spolku je „Obec architektů z.s.“ Jedná se o samosprávný a dobrovolný „zapsaný spolek“ členů, kteří působí v oblasti architektury a stavitelství a v návazných oborech.
  2. Sídlem spolku je Bělohorská 165/10, Praha 6, PSČ 16900
  3. Spolku bylo přiděleno IČ 00469513
  4. Výklad stanov je v kompetenci Rady Obce architektů.

§2

Účel spolku

  1. Obec je nezávislým, nepolitickým stavovským společenstvím, usilujícím o propagaci architektury a stavitelství, architektonické tvorby a architektonických děl a jejich ochranu.. K tomuto účelu sdružuje odbornou veřejnost a zájemce z řad ostatních občanů.
  2. Činnost Obce je založena na demokratických principech a jejím základem je aktivita členů 0bce.

§3

Činnost spolku

1. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch

zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná

výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

2. Posláním spolku především je :

a) seznamovat širokou veřejnost s architekturou a stavitelstvím

a příbuznými obory jakožto nedílnou součástí národní kultury,

b) aktivně spolupracovat při vytváření příznivých podmínek pro

architektonickou, urbanistickou a jinou související tvorbu,

zejména šířením informací o architektuře a stavitelství

prostřednictvím tisku, přednášek a výstavní činností,

c) podporovat svobodnou diskuzi o tvůrčích a odborných

otázkách v oboru architektury a stavitelství a vytvářet

organizační předpoklady pro vznik tvůrčích skupin, pobočných

spolků a jejich podporu,

d) aktivně spolupracovat s obdobnými institucemi,

organizacemi a kulturními svazy doma i v zahraničí.

3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné

výdělečné činnosti, je-li účel podnikání v podpoře hlavní činnosti

2

nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

Zisk z hospodářské a jiné výdělečné činnosti spolku lze použít

pouze pro spolkovou činnost.

§4

Příjmy a hospodaření

1. Obec zřizuje vlastní účet, na který je oprávněna přijímat platby a disponovat jím. Obec rovněž zřizuje v rámci vlastního účtu účty se zvláštním režimem, na nějž přijímají platby a s nimiž disponují Pobočné spolky.

2. Správou majetku a finančních prostředky Obce je pověřena Rada Obce, která hospodaří podle schváleného rozpočtu a je vázána rozhodnutím Valné hromady Obce. Rada Obce rozhoduje o provozních nákladech Obce stanovených plánem hospodaření, který na svém zasedání dle návrhu sestaveného Radou Obce, schvaluje Valná hromada Obce. V případě nezbytné potřeby mohou být provozní náklady rozhodnutím Rady Obce překročeny maximálně o 40%. Nakládání s ostatním majetkem Obce, s výjimkou provozních je vyhrazeno Valné hromadě Obce. O stavu a výsledcích hospodaření vypracovává Rada Obce každoročně zprávu, kterou předkládá Dozorčí radě Obce. Tyto výroční zprávy předkládá Rada Obce souhrnně Valné hromadě Obce.

3. Členové Obce neodpovídají za závazky Obce.

4. Orgány Obce se mohou zavazovat :

a) Valná hromada Obce do výše 80%

b) Rada Obce do výše 20% majetku Obce.

5. Nerozhodne -li Rada Obce jinak, je ztráta hospodaření odečtena ze základního jmění Obce.

6. Nerozhodne-li Rada Obce jinak, je případný zisk hospodaření Obce ukládán na účet Obce. Zisk nemůže být použit ve prospěch členů orgánů ani jednotlivých členů spolku a musí být použit ve prospěch Obce.

§5

Zdroje hospodaření

1. Náklady spojené s činností Obce a jejich „Pobočných spolků“jsou

hrazeny z :

a) členských příspěvků,

b) poplatků za úkony pro členy, pokud cena těchto úkonů není zahrnuta v členském příspěvku, a dále za úkony pro nečleny,

c) dotací a darů,

d) výtěžků hospodářské činnosti,

3

2. Výši příspěvků získaných z členských příspěvků stanoví Valná hromada Obce. Ostatní podrobnosti o příjmech, o provádění odvodu členských příspěvků a jejich skladbě a o schvalování rozpočtů stanoví Rada Obce.

3. Opatření finanční povahy při zajištění provozu a činnosti Obce jsou oprávněni činit, v souladu se schváleným plánem hospodaření, předseda a místopředsedové Rady Obce. O podepsaných listinách finanční povahy jsou předseda a místopředsedové povinni informovat Radu Obce Při výši výdajů přesahující částku stanovenou Radou Obce na jejím prvním zasedání, podléhá toto rozhodnutí schválení Radou obce.

§6

Členství

1. Členem Obce se může stát každá fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na politickou, uměleckou nebo filozofickou orientaci a na občanské nebo výtvarné názory a která souhlasí s posláním Obce a zaváže se dodržovat její stanovy.

2. Členství v Obci je dobrovolné a podmínkou členství v Obci je řádné placení členských příspěvků.

3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

4. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji odpovídající statutární orgán.

5. Výše příspěvků se stanovuje rozhodnutím Valné hromady Obce na základě doporučení Rady Obce.

6. Jsou rozlišovány dvě kategorie členství v Obci :

a) řádné členství,

b) čestné členství

7. Řádné členství vzniká dnem registrace členské přihlášky sekretariátem Obce a zaplacením členských příspěvků.

8. Čestné členství vzniká rozhodnutím Rady Obce a je udělováno za mimořádný přístup k architektuře a stavitelství a oborům návazným.

§7

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká písemným vystoupením člena, nebo vyloučením.

2. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek po dobu maximálně 1 minulého roku a to přes písemné upozornění sekretariátem Obce.

3. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnosti

4

vyplývající ze stanov Obce členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě.

4. Rozhodnutí o vyloučení se doručí písemně vyloučenému členu.

5. O vyloučení člena rozhoduje Rada Obce.

6. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu.

7. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Dozorčí rada Obce.

§8

Práva a povinnosti členů

Práva členů

1. Řádný člen má právo :

a) volit a být volen do orgánů Obce,

b) podílet se na všech činnostech Obce a obracet se na orgány Obce s podněty, návrhy či stížnostmi,

c) být informován o činnosti a hospodaření Obce a jejich orgánů,

d) používat prostředky, zařízení a další majetek a služby Obce a to v souladu s vnitřními pravidly, zejména s Organizačním řádem Obce,

e) obdržet tiskoviny nebo mailové zprávy vydávané Obcí,

f) v rámci Obce se sdružovat s ostatními členy (jako součást vnitřní struktury Obce) ve skupiny, regionální pobočky, místní sdružení a podobně (dále jen skupiny) s minimálním počtem

3 členů, s cílem rozšíření činnosti Obce o lokální samostatné akce koordinované s celkovou činností Obce. Jedná se o skupiny bez právní subjektivity.

Povinnosti členů

1. Člen má tyto základní povinnosti :

a) přispívat dle svých možností k naplňování cílů Obce,

b) dodržovat stanovy a hájit zájmy Obce,

c) při své profesní činnosti dbát na dobré jméno Obce a dodržovat zásady profesní etiky,

d) aktivně se účastnit na činnosti Obce,

e) řádně a včas platit členské příspěvky, nejpozději do konce

3. kvartálu roku, – tato povinnost se nevztahuje na čestné členy Obce,

f) řádně osobně vykonávat svěřené funkce a úkoly.

5

§9

Organizační struktura spolku

Orgány Obce

1. Orgány Obce tvoří :

a) Valná hromada Obce

b) Rada Obce

c) Předseda Obce a místopředsedové

d) Dozorčí rada Obce

e) Sekretariát Obce

2. Statutárním orgánem je předseda a místopředsedové Obce.

3. Funkční období členů volených orgánů je čtyřleté,

4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání Valné hromady.

Skupiny Obce, Pobočné spolky

5. Pro vytvoření optimálních podmínek pro regionální, individuální a podobné potřeby členů Obce, umožňuje vnitřní struktura Obce vznik a působení Pobočných spolků Obce bez právní subjektivity.

§10

Valná hromada Obce

1. Valná hromada Obce je nejvyšším orgánem Obce.

2. Určuje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření spolku, hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. Členská schůze volí členy Rady a Dozorčí rady Obce. Schvaluje plán činnosti a plán hospodaření Obce a stanoví výši členských příspěvků

3. Valnou hromadu Obce svolává k zasedání Rada Obce nejméně jedenkrát do roka.

4. Rada Obce svolá mimořádné zasedání Valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo Dozorčí rady Obce. Nesvolá-li Rada Obce zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručen podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám.

5. Zasedání členské schůze se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

6. Návrhy všech materiálů předkládaných Radou Obce či Dozorčí radou k projednání na Valné hromadě musí být nejméně jeden 6 měsíc před konání Členské schůze předloženy k posouzení členům Obce.

7. Jedná-li se o Valnou hromadu volební, musí být do jednoho měsíce před VH uzavřeny kandidátky na volbu členů Rady a Dozorčí rady a předloženy k posouzení členům Obce.

8. Do orgánů Obce mohou podávat přihlášku členové, kteří jsou alespoň jeden rok členy Obce, přičemž volební rok se nepočítá.

9. Každý člen je oprávněn se účastnit zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje -li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 10. Valná hromada Obce je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

11. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Pokud není přítomna nadpoloviční většina členů, je Členská schůze schopna se usnášet a volit o věcech, uvedených v předem stanoveném programu za těchto podmínek :

a) místo, čas a program jednání schůze byly všem členům řádně a včas oznámeny,

b) byla splněna podmínka předložit včas k projednání materiály, o nichž má schůze jednat,

c) nová schůze se koná o půl hodiny později, než bylo původně stanoveno bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

12. Předseda spolku poté zahájí zasedání Členské schůze a zajistí volbu předsedy zasedání a dalších činovníků.

13. Předseda zasedání vede schůzi tak, jak byl její pořad ohlášen.

14. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

15. Souhlas 2/3 většiny přítomných členů je potřebný k těmto usnesením Členské schůze :

a) o přijetí či o změnách stanov Obce,

b) o zániku Obce,

c) o zásadních majetkových změnách poměrů Obce.

16. Rada obce zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo ten, koho tím pověřila členská schůze.

17. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další činovníky 7 členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

18. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle

spolku po předchozím ohlášení.

§11

Rada Obce

1. Rada Obce je nejvyšším výkoným orgánem mezi konáním Valných hromad Obce. Jako kolektivní orgán jedná a rozhoduje zásadně ve sboru.

2. Při svém rozhodování je Rada Obce vázána usnesením Valné hromady Obce. Je rovněž povinna se řídit oprávněnými požadavky a náměty členů Obce.

3. Za svoji činnost, jakož i za činnost orgánů jí zvolených, odpovídá Rada Obce Valné hromadě Obce. Je povinna jí pravidelně skládat účty ze své činnosti.

4. Konkrétní počet členů Rady Obce stanoví pro příslušné funkční období Členská schůze Obce. V Radě by měli být zastoupeni i zástupci krajů ČR. Počet členů Rady nesmí klesnout pod 7 členů.

5. Rada Obce volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a dva místopředsedy Obce, kteří tvoří předsednictvo. Rada Obce volí předsednictvo na prvním zasedání po volební Valné hromadě Obce nebo na prvním zasedání Rady po odstoupení nebo odvolání dosavadního předsednictva.

6. Další podrobnosti řeší Organizační řád Obce.

§12

Předseda a místopředsedové Obce

1. Předseda je volen Radou Obce, a to zpravidla na prvním zasedání Rady po Volební Valné hromadě Obce. Funkční období předsedy končí zvolením nového předsedy novou Radou Obce. Předseda a místopředsedové fungují jako statutární zástupci Obce.

2. Předseda Obce svolává a řídí zasedání Rady Obce. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje jeden z místopředsedů.

3. Předsednictvo Obce se z výkonu své činnosti zodpovídá Radě Obce. Neplní-li řádně své povinnosti, mohou být předseda a místopředsedové odvoláni rozhodnutím Rady Obce na návrh kteréhokoliv člena Rady Obce.

4. Další podrobnosti řeší Organizační řád Obce.

8

§13

Dozorčí rada Obce

1. Dozorčí rada Obce je nejméně tříčlenná a je volena na dobu funkčního období Rady Obce. Členství v Dozorčí radě Obce je neslučitelné s členstvím v Radě Obce a v jiných volených orgánech, komisích a aktivech.

2. Dozorčí rada Obce odpovídá za svoji činnost Valné hromadě Obce.

3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

4. Členové Dozorčí rady mají právo se účastnit zasedání Rady Obce s hlasem poradním.

5. Dozorčí rada Obce je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Obce a všech jejich orgánů.

§14

Sekretariát Obce

1. Sekretariát zajišťuje veškerou agendu spojenou s činností Obce, Rady Obce, Dozorčí rady Obce a ostatních orgánů Obce.

2. Činnost Sekretariátu řídí a za jeho činnost odpovídá sekretář Obce, který je pořízen předsedovi Rady Obce.

3. Sekretáře jmenuje a odvolává předseda Obce na základě rozhodnutí Rady Obce. Sekretář je oprávněn v rozsahu pravomocí vymezených Organizačním řádem používat razítko Obce, podepisovat dokumenty a vystupovat před veřejností spolu s předsedou, popřípadě s pověřeným místopředsedou.

§15

Ustanovení společná a závěrečná

1. Výkon veškerých funkcí v Orgánech Obce je zásadně čestný.

2. Ustanovení ad1) se nevztahuje na činnosti vykonávané sekretariátem Obce.

3. O zániku Obce rozhoduje Valná hromada Obce a to 2/3 většinou všech členů Obce. Spolu s rozhodnutím o zániku Obce rozhodne též o způsobu likvidace majetkové podstaty Obce ve smyslu právních předpisů.

4. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Obce konanou dne